"ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจงาน
เป็นกลไกหลักในการผลักดันบุคลากรสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจผวจ.อุบล ฯ ปี ๒๕๖๐
อุบลราชธานี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ระบบสารบรรณจังหวัดอุบลราชธานี  
ระบบสารบรรณสสจ.อุบลราชธานี
ระบบหนังสือเวียน
รับส่งข้อมูลกลุ่มงานนิติการ
สอบถามปัญหากฎหมาย
บริหารจัดการงานเสริมสร้างวินัยที่เกี่ยว ข้องกับงาน สอบสวน งานตรวจสำนวน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์และงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม ให้มีมาตรฐานและ
ชมรมจริยธรรม
ประสิทธิภาพ
นายระวี แววศรี
พุทธวจน
พัฒนาระบบกลไกเพื่อผลักดันให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบเงินเดือน
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
 
ตรวจสอบ กพ.๗
เพื่อนำมาสู่การสร้างมาตรการป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพ
 
- สรุปพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ -
พระราชกฤษฎีการ/พระราชกำหนด
ไฟล์อบรมงานสารบรรณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
การเขียนหนังสือราชการ DOWNLOAD โหลดแล้ว ๑๔๙ ครั้ง
การจดรายงานการประชุม DOWNLOADโหลดแล้ว ๑๔๙ ครั้ง
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ DOWNLOโหลดแล้ว ๑๕๒ ครั้งD
Template หนังสือราชการ DOWNLOAโหลดแล้ว ๑๕๖ ครั้ง
 
กระบวนงานการดำเนิการด้านนิติการ
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
กระบวนงานขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ดาวน์โหลด
 

ภาพขยายชุดที่ ๑ ภาพขยายชุดที่ ๒ ภาพขยายชุดที่ ๓
ไฟล์อบรมไกล่เกลี่ยที่โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท ดาวน์โหลด
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
กฏกระทรวง ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ระเบียบ กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
คำสั่ง กลุ่มนิติการกรมพัฒนาการแพทย์
ประกาศ กลุ่มงานวินัยและนิติกรกรมสุขภาพจิต
ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน กลุ่มงานวินัยและนิติกรกรมควบคุมโรค
หลักเกณฑ์ สำนักกฎหมายและสนับสนุนฯ
หนังสือเวียน ศูนย์วิทยบริการ อย.
สกก.ควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอลล์
- การตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาหรือการแก้ต่าง กฎหมายกฤษฎีกา
คดีให้กับพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข คำพิพากษาศาลฎีกา
ชุมชน กายภาพบำบัดและแพทย์ แบบพิมพ์ศาล
- แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
การทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ หนังสือกรมบัญชีกลาง
คำวินิจฉัยความรับผิดทางแพ่ง
การตอบข้อหารือ ราชกิจจานุเบกษา
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาศึกษาอบรมในประเทศ หนังสือ ก.พ.
- ตัวอย่างร่างเอกสารซื้อจ้าง เงินเดือนค่าตอบแทนโดย ก.พ.
- หนังสือเวียนเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา  มติ ครม.
การพิจารณาร่าง พรบ.ของ สนช.
การตอบข้อหารือ พจนานุกรม
ระเบียบ ประกาศ ปฏิทิน
หนังสือเวียน ดาวน์โหลด , , , ๔ , ๕  
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินคดี ใบมอบอำนาจ  
จดหมายข่าวย้อนหลัง ๒๕๕๕/ ๒๕๕๖/ ๒๕๕๗
รวมคำพิพากษาที่น่าสนใจ ศ.ฎีกา ศ.ปกครอง
รวมหนังสือบทความน่าสนใน
รวมเอกสารประกอบการอบรม
ข่าวสารกลุ่มกฎหมายกระทรวง
การจัดซื้อจัดจ้าง


การประชุมอบรมและสัมนา สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง -
ส่วนภูมิภาค) ๑๕ เรื่อง
รูปแบบหนังสือภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(สำหรับ
รูปแบบหนังสือภายนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
 
 
   
 
 
 
 
คน (online)
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์
free web counter

แนวนโยบายในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.อุบลฯ
การนำเสนอการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เอกสารความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
 
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
Applicatin "กฏหมาย ป.ป.ช. มาตร ๑๐๐ และ ๑๐๓"
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐
  คู่มือ มาตรา ๑๐๐ (ปก)
มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การทำสัญญานักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิต หนังสือการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐
แพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี ๒๕๕๙ โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สื่อประชาสัมพันธ์มาตรา ๑๐๐
รายละเอียดการทำสัญญาโครงการ คลินิก มาตรา ๑๐๐
การทำสัญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การ์ตูน) ข้อควรรู้ มาตรา ๑๐๐  สำหรับผู้บริหาร
ตัวอย่าง CPIRD และรองผู้บริหารท้องถิ่น
ตัวอย่างสัญญาODOD  
ระเบียบงานสารบรรณ
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓
สัญญา ODOD คู่มือมาตรา ๑๐๓
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๘๔๓๒๕๕๗  
คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103"
 
ขอเชิญอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและจริยธรรมในการทำงาน
คำสั่ง สสจ.จังหวัดอุบลราชธานีที่ ๒๑/๕๙
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนการ
   

สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐
VDO การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
สำนึกไทยไม่โกง
 
1. สำนึกไทยไม่โกง "คนแบบนี้ก็มีด้วย"  
2. สำนึกไทยไม่โกง "HK Trip 60"  
3. สำนึกไทยไม่โกง "Social Share 60"  
ไฟล์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ภาพยนต์โฆษณาความยาว 15 วินาที จำนวน 4 เรื่อง   ชุดที่ 1 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ชุดที่ 1 หัวข้อการคอร์รัปชันภาครัฐ   ชุดที่ 2 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ชุดที่ 2 หัวข้อการคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่องแบ่ง ๆ   ชุดที่ 3 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ชุดที่ 3 หัวข้อการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง   ชุดที่ 4 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ตามนโยบายภาครัฐ   สำนึกไทยไม่โกง HK
ชุดที่ 4 หัวข้อการสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่   สำนึกไทยไม่โกง social share
การยอมรับคอร์รัปชัน เรื่องจ่ายได้หมด   สำนึกไทยไม่โกง คนแบบนี้ก็มีด้วย
     
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 0-4526-2692 ต่อ 1234 : nitikarnubon@gmail.com