เมนูหลัก

วิสัยทัศน์

หัวหน้ากลุ่มงาน

คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ, ๒๕๖๑
เป็นกลไกหลักในการผลักดันบุคลากรสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
คำสั่งที่ ๕๔๓๗/๒๕๖๐
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
คำสั่งอนุุมัติเงินบำรุง สป.  
ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๑
พันธกิจ
ตรวจสอบเงินเดือน
ตรวจสอบ กพ.๗
บริหารจัดการงานเสริมสร้างวินัยที่เกี่ยว ข้องกับงาน สอบสวน งานสำนวน งานอุทธรณ์
คำสั่งมอบอำนาจ
และร้องทุกข์และงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบกลไกเพื่อผลักดันให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยเพื่อนำมาสู่
ปี ๒๕๕๕ การสร้างมาตรการป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพ
นายระวี แววศรี
ปี ๒๕๕๖  
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปี ๒๕๕๗
โครงสร้างกลุ่มงาน
 
ปี ๒๕๕๘
นิติกรเขต ๑๐
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
นายระวี แววศรี
ปี ๒๕๖๐
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
นายคเนศ วงษา
ปี ๒๕๖๑
นางสาวอุทัย สมบูรณ์
นายพิทักษ์ มูลประดับ
นายภัทรพล ทองไทย
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน
งานวินัย/ละเมิด/นิติกรรมสัญญา
งานวินัย/ละเมิด/นิติกรรมสัญญา
นิติกรปฏิบัติ
 

ประกาศว่าด้วยเงิน ฉ.๑๑

ที่ สธ ๐๒๐๑.๓.๑/๑๑๐๗
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๔/ว
๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
 
ตัวอย่างวินัย
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๕๔
นางชนานันท์ วันทวี
นายมงคลชัย แก้วพวงงาม
นางนิษฐาชญาณ์ สมใสวิวิตรกุล
งานสารบรรณและงานธุรการ
งานวินัย/ละเมิด/นิติกรรมสัญญา
งานวินัย/ละเมิด/นิติกรรมสัญญา
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๕๕
ฉ.๑ ฉ.๒ ฉ.๓ ฉ.๔ ฉ.๕ ฉ.๖ ฉ.๗
ฉ.๘ ฉ.๙ ฉ.๑๐
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๕๖
ฉ.๑ ฉ.๒ ฉ.๓ ฉ.๔ ฉ.๕
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๕๗
ฉบับที่ ๑
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๕๘
ฉ.๑ ฉ.๒ ฉ.๓ ฉ.๔ ฉ.๕ ฉ.๖
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๕๙
ฉ.๑ ฉ.๒ ฉ.๓ ฉ.๔ ฉ.๕ ฉ.๖ ฉ.๗
ฉ.๘ ฉ.๙ ฉ.๑๐ ฉ.๑๑
ภารกิจงานนิติการ ๑๓ งาน
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๖๐
ฉ.๑ ฉ.๒ ฉ.๓ ฉ.๔ ฉ.๕ ฉ.๖ งานให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย
ตัวอย่างวินัย ปี ๒๕๖๑ งานนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
ฉ.๑ ฉ.๒ ฉ.๓ ฉ.๔ งานการดำเนินการทางวินัย
  งานการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง
  งานพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
  งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
  งานบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง คู่มือร้องทุกข์
  งานดำเนินมาตรการทางปกครอง คู่มืออุทธรณ์
  งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี  
  งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
  งานความรับผิดทางละเมิด  
  งานด้านกฎหมายทั่วไป งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
     

 

   
     
 
ที่ตั้ง ๒๖๕ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
 
 
โทร ๐๔๕ ๒๖๒ ๖๙๒ ต่อ ๑๒๓๔ อีเมลล์ nitikarnubon@gmail.com