ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
โครงสร้างกลุ่มงาน
ภารกิจงาน
เป็นกลไกหลักในการผลักดันบุคลากรสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจผวจ.อุบล ฯ ปี ๒๕๖๐
อุบลราชธานี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ระบบสารบรรณจังหวัดอุบลราชธานี  
ระบบสารบรรณสสจ.อุบลราชธานี
ระบบหนังสือเวียน
รับส่งข้อมูลกลุ่มงานนิติการ
สอบถามปัญหากฎหมาย
บริหารจัดการงานเสริมสร้างวินัยที่เกี่ยว ข้องกับงาน สอบสวน งานตรวจสำนวน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
งานอุทธรณ์และร้องทุกข์และงานเสริมสร้างระบบคุณธรรม ให้มีมาตรฐานและ
ชมรมจริยธรรม
ประสิทธิภาพ
นายระวี แววศรี
พุทธวจน
พัฒนาระบบกลไกเพื่อผลักดันให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ตรวจสอบเงินเดือน
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
 
ตรวจสอบ กพ.๗
เพื่อนำมาสู่การสร้างมาตรการป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพ
 
 
 
พระราชบัญญัติ
ตัวอย่างเอกสารซื้อจ้าง
ชมรมนิติกรสาธารณสุข
พระราชกฤษฎีการ/พระราชกำหนด การลงร่างเอกสารประกวดราคาและการลงเอกสารตามแนวทางของ ป.ป.ช. กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
กฏกระทรวง ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ระเบียบ บัญชีเอกสาร E-bidding กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
คำสั่ง แบบตรวจสอบการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิติการกรมพัฒนาการแพทย์
ประกาศ หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานวินัยและนิติกรกรมสุขภาพจิต
ข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การปฎิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการ กลุ่มงานวินัยและนิติกรกรมควบคุมโรค
หลักเกณฑ์ ป.ป.ช.กำหนด ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักกฎหมายและสนับสนุนฯ
หนังสือเวียน   ศูนย์วิทยบริการ อย.
งานกฎหมายและคดี
สกก.ควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอลล์
ตอบข้อหารือ
การจ่ายค่าตอบแทนกรณีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
- การตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญาหรือการแก้ต่าง การให้บริการบัตรเครดิตชำระค่ารักษาพยาบาล กฎหมายกฤษฎีกา
คดีให้กับพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข แนวทางการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยใช้เงินบำรุง คำพิพากษาศาลฎีกา
ชุมชน กายภาพบำบัดและแพทย์ สิทธิการได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงิน พ.ต.ส.ในระหว่างลาศึกษา แบบพิมพ์ศาล
- แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
การทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ สถานบริการการสาธารณสุข หนังสือกรมบัญชีกลาง
การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ ๘ - ๙ (รอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจ่าย) คำวินิจฉัยความรับผิดทางแพ่ง
การตอบข้อหารือ   ราชกิจจานุเบกษา
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาศึกษาอบรมในประเทศ
คำพิพากษาที่น่าสนใจ
หนังสือ ก.พ.
- ตัวอย่างร่างเอกสารซื้อจ้าง ศาลฎีกา เงินเดือนค่าตอบแทนโดย ก.พ.
- หนังสือเวียนเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การเป็นผู้จัดการมรดกของบุคคลต่างด้าว  มติ ครม.
กรณีการผ่าไส้ติ่งโดยแพทย์ประจำโรงaพยาบาลชุมชน การพิจารณาร่าง พรบ.ของ สนช.
การตอบข้อหารือ การทำพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะมีขึ้นในอนาคต พจนานุกรม
ระเบียบ ประกาศ คดีแพทย์วินิจฉัยโรคและสั่งจ่ายยาทางโทรศัพท์ ปฏิทิน
หนังสือเวียน ดาวน์โหลด , , , ๔ , ๕ คำพิพากษาศาลฎีกา 4641_2551  
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินคดี ใบมอบอำนาจ คำพิพากษาศาลฎีกา 6047_2551  
คำพิพากษาศาลฎีกา 9513_2551
จดหมายข่าวย้อนหลัง ๒๕๕๕/ ๒๕๕๖/ ๒๕๕๗ รถยนต์ในราชการตำรวจ ใช้สัญญาณไฟแดงกระพริบและแตรไซเรนและ
รวมคำพิพากษาที่น่าสนใจ ศ.ฎีกา ศ.ปกครอง เพื่อนำคนผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ได้เกิดอุบัติเหต
รวมหนังสือบทความน่าสนใน ศาลปกครองสูงสุด
รวมเอกสารประกอบการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ถอนฟันผิดซี่
ข่าวสารกลุ่มกฎหมายกระทรวง หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
การจัดซื้อจัดจ้าง


การประชุมอบรมและสัมนา สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง -
ส่วนภูมิภาค) ๑๕ เรื่อง
รูปแบบหนังสือภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(สำหรับ
รูปแบบหนังสือภายนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
โหลดไฟล์เสียงพุทธวจน (คำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต)
พุทธวจน ตอนที่ ๑
พุทธวจน ตอนที่ ๒
พุทธวจน ตอนที่ ๓ คน (online)
พุทธวจน ตอนที่ ๔
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์
พุทธวจน ตอนที่ ๕
free web counter

พุทธวจน ตอนที่ ๖
พุทธวจน ตอนที่ ๗
พุทธวจน ตอนที่ ๘
พุทธวจน ตอนที่ ๙
 
 
แนวนโยบายในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.อุบลฯ
การนำเสนอการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เอกสารความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
 
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท.
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
Applicatin "กฏหมาย ป.ป.ช. มาตร ๑๐๐ และ ๑๐๓"
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐
  คู่มือ มาตรา ๑๐๐ (ปก)
มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ป.ป.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
การทำสัญญานักศึกษาแพทย์ตามโครงการร่วมผลิต หนังสือการขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐
แพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี ๒๕๕๙ โดยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
สื่อประชาสัมพันธ์มาตรา ๑๐๐
รายละเอียดการทำสัญญาโครงการ คลินิก มาตรา ๑๐๐
การทำสัญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การ์ตูน) ข้อควรรู้ มาตรา ๑๐๐  สำหรับผู้บริหาร
ตัวอย่าง CPIRD และรองผู้บริหารท้องถิ่น
ตัวอย่างสัญญาODOD  
ระเบียบงานสารบรรณ
กฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓
สัญญา ODOD คู่มือมาตรา ๑๐๓
สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๘๔๓๒๕๕๗  
คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103"
   
คำสั่ง สสจ.จังหวัดอุบลราชธานีที่ ๒๑/๕๙  
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนการ  
   

สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

 
VDO การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
สำนึกไทยไม่โกง
 
1. สำนึกไทยไม่โกง "คนแบบนี้ก็มีด้วย"  
2. สำนึกไทยไม่โกง "HK Trip 60"  
3. สำนึกไทยไม่โกง "Social Share 60"  
ไฟล์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ภาพยนต์โฆษณาความยาว 15 วินาที จำนวน 4 เรื่อง   ชุดที่ 1 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ชุดที่ 1 หัวข้อการคอร์รัปชันภาครัฐ   ชุดที่ 2 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ชุดที่ 2 หัวข้อการคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่องแบ่ง ๆ   ชุดที่ 3 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ชุดที่ 3 หัวข้อการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง   ชุดที่ 4 หัวข้อ การคอร์รัปชัน
ตามนโยบายภาครัฐ   สำนึกไทยไม่โกง HK
ชุดที่ 4 หัวข้อการสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่   สำนึกไทยไม่โกง social share
การยอมรับคอร์รัปชัน เรื่องจ่ายได้หมด   สำนึกไทยไม่โกง คนแบบนี้ก็มีด้วย
เว็บไซต์กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร 0-4526-2692 ต่อ 1234 อีเมลล์กลุ่มงาน : nitikarnubon@gmail.com