ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ข้อมูลองค์กร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โครงสร้างบริหารงานกลุ่มกฎหมาย
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ประวัติหน่วยงาน
 
 
Backoffice สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระบบสารบรรณกระทรวง
ระบบสารบรรณเขต 10
ระบบสารบรรณจังหวัด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
ระบบสารบรรณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
ระบบ E-Meeting
ระบบ Upload file
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจอง Conference
ระบบบันทึกเวลาทำงาน
  รายงานการประชุม กวป สสจ.อุบลราชธานี
  รายงานการประชุม คปสอ.
  หนังสือและรายงานวิจัย
  ระบบบริหารแผนงานโครงการ
LINK งานในกลุ่มกฎหมาย
ระบบภารกิจผู้บริหาร
Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรมกลุ่่มกฎหมาย สสจ.อุบลราชธานี
รับสมัครรับย้าย/รับโอน/รับเลื่อน
ประกาศซื้อจ้าง
นายประเทือง คำภานันต์
LINK หน่วยงาน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
 
ขอเชิญร่วมประชม
ขอเชิญร่วมประชุมทำแผน
เชิญผู้ตรวจ MOIT ระดับเขตและระดับจังหวัดร่วมประชุม
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่่ ๓๗๑/๒๕๖๖
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุข
ประมวลกฎหมาย
จังหวัดอุบลราชธานี ละเมิด
กฎหมายสาย อย.
กฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบเงินบำรุง
มอบอำนาจ
ไปราชการ ฝึกอบรม ลาศึกษา
รวมบทความกฎหมายคดีทางการแพทย์
คำพิพากษาศาลฎีกาคดีทางการแพทย์
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีทางการแพทย์
คำวินิจฉัย กพค.คดีทางการแพทย์
รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาคดีการแพทย์
รวมประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริม  
คุณธรรมและจริยธรรมหน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน  
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและมิใช่ยา  
หนังสือเวียนและคำสั่ง  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง  
สาธารณสุข  
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง
 
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม  
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง  
สาธารณสุข  
เกณฑ์จริยธรรมและการจัดซื้อจัดหายาและมิใช่  
ยาของกระทรวงสาธารณสุข  
หนังสือแจ้งเวียน เกณฑ์จริยธรรมและการจัดซื้อ  
จัดหายาและมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการยา/เวชภัณฑ์  
มิใช่ยา  
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการยา/เวชภัณฑ์  
มิใช่ยา 2565  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยาและ  
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จังหวัดอุบลราชธานี 2567  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารยาและ
 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา จังหวัดอุบลราชธานี 2566  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กลุ่มกฎหมาย ถนนพรหมเทพ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045 243 301 ต่อ 213

Webmaster นายภัทรพล ทองไทย