ภารกิจงาน

ภารกิจกลุ่มงานนิติการ
 
นายระวี แววศรี
นายมงคลชัย แก้วพวงงาม
นางสาวอุทัย สมบูรณ์
นายภัทรพล ทองไทย
นายพิทักษ์ มูลประดับ
นางนิษฐาชญาณ์ สมใสวิวิตรกุล
นางชนานันท์ วันทวี
 
๑.งานให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๒.งานนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๓.งานการดำเนินการทางวินัย
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๔.งานการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๕.งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง
รับผิดชอบ
   
๖.งานพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
รับผิดชอบ
   
๗.งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๘.งานบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
รับผิดชอบ
   
๙.งานดำเนินมาตรการทางปกครอง
รับผิดชอบ
   
๑๐.งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๑๑.งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๑๒.งานความรับผิดทางละเมิด
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
๑๓.งานด้านกฎหมายทั่วไป งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
   
 
 
 
๑๔. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ของกลุ่มงานนิติการ การรับส่ง
รับผิดชอบ
 
ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
 
๑๕. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
๑๖. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับไว้ใช้ในกลุ่มงาน
รับผิดชอบ
 
๑๗. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
๑๘. เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารลับไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบว่าด้วย
รับผิดชอบ
 
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 
๑๙.ตรวจสอบสัญญาลาศึกษาของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
สาธารณสุขจังหวัด
 
๒๐. เรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
๒๑. นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโฮมเพ็จ
 
๒๒. ยกร่างคำสั่ง ตรวจทานความถูกต้อง ตรวจนิติกรรมสัญญา
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
๒๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือ
รับผิดชอบ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
๒๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
และประกาศต่างๆ
 
๒๕. แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับกฎระเบียบให้หน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
๒๖. งานเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
จรรยาบรรณข้าราชการ
 
๒๗. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
 
กลุ่มงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
๒๘. งานควบคุมภายใน
รับผิดชอบ
 
๒๙. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ