นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การให้และรับของขวัญแก้ข้าราชการ กง
  การให้และรับของขวัญแก้ข้าราชการ อ.
  ขอส่งคำแต่งตั่ง กง.
 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการITAอำเภอ