กรรมและสุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล กรรมและสุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากตัวเองบันดาล กรรมและสุขทุกข์ ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นและตนเองบันดาล กรรมและสุขทุกข์ ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอย ๆ โดยปราศจากเหตุผล “อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ” เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี “อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ” เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น “อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ” เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี “อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ” เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป  

-คำสั่งแต่่งตั้งคณะกรรมการชมรม
-โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ
(Integrity and Assessment
Transparency - ITA ) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เกณฑ์คนดี ๒๕๕๙
เกณฑ์ประกวดเรื่องเล่า ๒๕๕๙
เกณฑ์ประกวดหน่วยงาน ๒๕๕๙
นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
ไฟล์วีดีโอ
ผู้รับผิดชอบงานชมรมจริยธรรม
 
ความสำคัญเร่งด่วนของชีวิตที่ต้องรู้ อริยสัจ4
ไฟล์เสียง 
ไฟล์หนังสือ
ศรัทธาของชาวพุทธคืออะไร
หนทางสู่ความไม่ตาย
อธิบาย ขันธ์5
ลักษณะแห่งศรัทธา ของผู้มีศรัทธา รักษาโรคด้วยอานาปานสติ
ผู้มีตาสมบูรณ์ กองอกุศลที่แท้จริงคือ นิวรณ์5
ความสิ้นทุกข์ ละนันทิ คือ การละความเพลิน
ความสามัคคี การทำบุญใส่บาตร
ภพภูมิ มรรค(วิธีที่)ง่าย  เอาเงินใส่บาตรได้หรือไม่
เดรัจฉานวิชา  
มรรควิธีที่ง่าย
ตามรอยธรรม
สาธยายธรรม 
อริยวินัย อริยสัจจากพระโอษฐ์  ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์  
อินทรียสังวร
จิตหลุดพ้น 
ทาน
ปฐมธรรม
ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
อานาปานสติ 
แก้กรรม
ปฏิปทาบรรลุมรรคผลของคนป่วย 
คู่มือโสดาบัน
สาธยายธรรม 
ตามรอยธรรม  
ฆราวาสชั้นเลิศ 
สาธยายธรรม  ปฐมธรรม อินทรียสังวร 
ฆราวาสชั้นเลิศ 
ฟังต่อ...
   
 
 
 
ฆารวาสชั้นเลิศ  อานาปานสติ  แก้กรรม 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
มรรค(วิธีที่)ง่าย  ก้าวย่าง อย่างพุทธะ  คู่มือโสดาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินตนเองหน่วยงาน
ตามรอยธรรม  แผ่นพับ 10 พระสูตร  พุทธวจน เล่มที่ ๑๙ 
 
คุณธรรม
 
 
 
 
   
   
   
   
 
ทาน  ภพภูมิ  เดรัชฉานวิชา