โครงสร้างกลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายระวี แววศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
 
 
     
นางสาวอุทัย สมบูรณ์
นายพิทักษ์ มูลประดับ
นายภัทรพล ทองไทย
นายมงคล แก้วพวงงาท
นางนิษฐาชญาณ์ สมใสวิวิตรกุล
นางชนานันท์ วันทวี
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
ปฎิบัติหน้าที่นิติกร
งานธุรการ