ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกา
 พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 9 พ.ศ.2560)  download

 ระเบียบ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 2 พ.ศ.2535)  download
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ พ.ศ.2549  download

    ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550  download
    ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  download

 หนังสือเวียน
     หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว165 ลว 22 ธ.ค.2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ   download
     หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว 31 ม.ค.2554  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ปลงศพฯ)  download
     หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0409.6/ว42 ลว 26 ก.ค.2550  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  download

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม

ระเบียบ
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  download
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  download
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  download
 หนังสือเวียน
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลว 6 ก.พ.2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ  download
     หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 205 ลว 30 พ.ย. 2552 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  download
     
หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว395 ลว 10 ต.ค.2560  เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักฯ  download
 หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว 14 ม.ค.2556  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556  download
     หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว21 ลว 22 มี.ค.2554  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ   download
หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลว 31 ม.ค.2554  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ปลงศพฯ)  download
     หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0409.6/ว104 ลว 22 ก.ย.2551  เรื่อง การเทียบตำแหน่ง  download
  หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว164 ลว 31 ต.ค.2548  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  download
     หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0409.6/ว24 ลว 20 ก.พ.2547  เรื่อง การเบิกค่าทางด่วนพิเศษ  download
     หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0406.6/ว8 ลว 23 ม.ค.2546  เรื่อง การเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ  download

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 399 ลว 15 พ.ย.2550  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก   download
     
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 392 ลว 3 ต.ค.2548  เรื่อง ซักซ้อมการเบิกค่าเดินทางโรงแรมเลี้ยงอาหารเช้า download


 คำสั่ง
คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.55  มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ  และค่าใช้จ่ายต่างๆ  
download
  คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.56  มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ฉบับที่ 2)  download

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่าง ๆ

ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  download
      ระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ พ.ศ.2548  download
      ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการลาออกจากการศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2530  download

 หนังสือเวียน
 หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 041.2/ว121 ลว. 13 พ.ย.2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวกับการลาศึกษาฯ download
หนังสือ ก.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว15 ลว. 16 มี.ค.2558 เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไข ป.แพ่งฯ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวกับการลาศึกษาฯ download
หนังสือ ก.คลัง ที่ กค 0406.2/ว83 ลว. 26 ก.ย.2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนฯ   download
      หนังสือเวียน ก.พ.ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลว 15 ก.ย.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ การไปศึกษา ฝึกอบรมฯ  download


 คำสั่ง
 คำสั่งที่ 3137/2555 
ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  download
     คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.55   เรื่อง การอนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ   download