ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 (ฉบับสมบูรณ์) ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536  ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2561 ดาวน์โหลด
   
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์  ประกาศ
 
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ว956) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัด สธ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 11-12) ..2559 (ว1061 ลว.29 ธ.ค.2559) ดาวน์โหลด
    กำหนดระยะเวลา/รายชื่อหน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 10..2559 (ว.995) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 8-9 แก้ไข..2558  ยกเลิก โดยฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 8-9) ..2556  ยกเลิก โดยฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 7..2552  ยกเลิก โดยฉบับที่ 8 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 6..2552  ยกเลิก โดยฉบับที่ 8 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 5..2552 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 4..2551 ยกเลิก โดยฉบับที่ 8 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3..2549  ยกเลิก ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
         แบบฟอร์มคำขอรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ..2544 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 12) ตั้งแต่ ต.ค. 61 (ลว.23 พย.2561)  ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 12) ตั้งแต่ ต.ค. 60  ยกเลิก ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ (สธ 0201.042.4/ว22 ลว.17 ม.ค.2560) ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  (5 เม.ย.2556)  ยกเลิก ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์...การจ่ายเงินค่าตอบแทน...(ฉบับที่ 8) ลว 4 ก.ย.2556 
(หนังสือ สธ 0201.042.4/ว766) ลว 7 ก.ย.2556)
  ยกเลิก
ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้
เงินบำรุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

ดาวน์โหลด

   
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง ตามข้อ 9
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544  ( ข้อ 9(1) ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 (ข้อ 9 (3) ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบฯ พ.ศ. 2545 ( ข้อ 9 (4 ) ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพักฯ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (5 ) ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ พ.ศ. 2554 ( ข้อ 9 (6 ) ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่ พ.ก.ส. พ.ศ. 2556 ( ข้อ 9 (7 ) )
คำสั่งมอบอำนาจ
 
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 1895/2561 ลว 5 มิ.2561   มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง ดาวน์โหลด
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 1541/2561 ลว 8 .2561  มอบหมายให้ สสจ. กำกับ ดูแลฯ การจ่ายเงินบำรุง ดาวน์โหลด
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 2999/2559 ลว 30 .2559  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1895/2561 ดาวน์โหลด
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 2692/2553 ลว 22 .2553  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2999/2559 ดาวน์โหลด
คำสั่ง สป.สธ.ที่ 2815/2544 ลว 20 .. 2544 มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2692/2553 ดาวน์โหลด
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1476/2558 ลว. 14 ก.ย.2558 เรื่อง ยกเลิกแนวทางการช่วยเหลือค่าตอบแทนฯ  ดาวน์โหลด
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 971/2556 ลว.4 ก.ค.2556   เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1476/2558 ดาวน์โหลด
   
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ( ข้อ 9 (8 ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพขาดแคลน พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน ตอบข้อหารือ
 
หนังสือ สธ ด่วนที่สุด 0202.3.4/ว353 ลว.26 พ.ย.2561 เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน... (ฉ 12) ดาวน์โหลด
หนังสือ สธ 0201.042.4/ว 261 ลว.31 มี.ค.2559 เรื่อง การชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ดาวน์โหลด
หนังสือ สธ 0201.042.1/ว800 ลว.24 ก.ย.2552 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินฯ ดาวน์โหลด
หนังสือ สธ 0201.042.1/ว593 ลว.13 ก.ค.2552 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงฯ
ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจ (ฉ.11-12) วันที่ 17 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ดาวน์โหลด 1  2  3
ตอบข้อหารือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ดาวน์โหลด
ตอบข้อหารือ ตีความ ผู้มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทน ตาม ฉ.11(39688) ดาวน์โหลด
รวมคำถาม - ตอบ ของกลุ่มกฎหมาย ดาวน์โหลด
   
การจัดบริการเพิ่มพิเศษ
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด