กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 

 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ (Update ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553  download
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)   download
             ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
             ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ( หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ นร 1206/ว 1 ลว 24 ก.พ.2547)

       พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2562)  download
          กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ
              หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
              หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 23 ลว 18 ก.ย.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน  download
          ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
          ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
          กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓
          กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓
          กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ.๒๕๕๒
         กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้ามฯ พ.ศ.2556
      กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑
          กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
          กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2556) 
          ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
          ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
          ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑
          หนังสือสำนักงานก.พ.ตอบข้อหารืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11)

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
      กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
      กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
      กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
      กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
      กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
          กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
      กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
          ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
         ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2535
          หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1011/ว19 ลว 14 ก.ค.2547 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
          หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลว 25 ธ.ค.2541  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2541 
  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2พ.ศ.2554
     ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคีด พ.ศ.
2560
     มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (Update ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)  download
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2544) 
     ตอบข้อหารือแนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยเกี่ยวกับยาเสพติด (ที่ นร 1011/409 ลว. 9 พ.ย.2555)
     หลักเกณฑ์การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์...ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด ซึ่งพ้นสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน (ที่ นร 0505/ว 38 ลว.28 ก.พ.2550)

 พระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (update ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562)  download

          กฎกระทรวง มอบอำนาจการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองฯ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 63/2 วรรคสอง  download
          กฎกระทรวง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองฯ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 63/7 วรรคสาม  download
          กฎกระทรวง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 63/21 วรรคสอง  download
          กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารต่างประเทศ ตามมาตรา 26 วรรคสอง
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) คำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบก่อนทำคำสั่ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(6)
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดทำสำเนาเอกสาร ตามมาตรา 31
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 วรรคสาม
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2542) การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน ตามมาตรา 14วรรคสอง มาตรา 16วรรคสาม
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน ตามมาตรา 15วรรคสี่ มาตรา 16วรรคสาม
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่อื่นในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 56 วรรคสอง
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ตามมาตรา 57 วรรคสอง
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) การกำหนดค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 58 วรรคสอง
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) เจ้าพนักงานที่เป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือ ตามมาตรา 70
          กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5(2)

 เรื่องเสร็จที่ 494/2545  มาตรการบังคับทางปกครอง
 เรื่องเสร็จที่ 719/2546  แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 (update ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2562)  download
 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 (update ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)  download
    ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562  download

 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔
        คู่มือ พรบ.ข้อมูลฯ กฎ ประกาศ ระเบียบ มติครม.
        ระเบียบ สธ.ว่าด้วยการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
          มติ ครม. ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
          นังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว40 ลว 11 มีนาคม 2542 เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
          ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาฯ ลว. 7 พ.ค.2552

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538(Update ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2554)

 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (Update ถึงฉบับที่ 28 พ.ศ.2554)

กฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 หลักเกณฑ์การลาของพนักงานราชการ ในสังกัดสป.สธ. ที่ สธ 0201.034/ว 149 ลว 18 ส.ค.2549

กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  download
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  download
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556    download

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยวินัย และอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2561  download
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2556
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561  download
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2556  ยกเลิก โดยประกาศ พ.ศ.2561

 หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 710 ลว.2 พ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติ ตามข้อ 25(6) สิ้นสุดสัญญาจ้าง  download
 นังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว 257 ลว.15 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาฯ
 การดำเนินการทางวินัย และอุทธรณ์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการฯ พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545  download
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
      หนังสือกระทระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31 ลว. 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
      หนังสือกระทระทรวงการคลัง ที่ กค 04156/ว23 ลว. 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

กฎหมายเกี่ยวกับ อสม.
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การจัดสรรเงินค่าป่วยการ พ.ศ.2553
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.2543 (update ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2558)

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข     

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560)

 ระราชบัญญํติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2553)

 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑    

กฎหมาย ระเบีบบที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนฯผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนฯผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 (ยกเลิกโดยฉบับที่ 3)
 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนฯผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ.2543
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒
 แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2551

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง       

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (Update ถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2559download

 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2551)
 
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดฯ ตามมาตรา 20/1
ระเบียบทั่วไป
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
    คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550  มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2547

 ระกาศกระทรวงการคลัง ลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิ 2546 download

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 8 ลว.22 ม.ค.2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ download

เงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล
 ระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2555)  download
     หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553  download
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ยกเลิก
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 ยกเลิก

เงินสวัสดิการศึกษาของบุตร
 ระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562  download
 ระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 (ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554)  download  ยกเลิก
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551

ค่าเช่าบ้านข้าราขการ
 ระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561  download
 ระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547  (ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2556)  download
     
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
     
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
         หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว8 ลว.19 ม.ค.2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านฯ ตามพรฎ.ฉบับ 3
         หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว147 ลว.5 ก.ย.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักที่พักราชการฯ
            (ใช้บังคับ 4 ม.ค.2561 เป็นต้นไป)

การบริหารพัสดุ
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2552) ยกเลิก
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2738/2560 ลว 13 ก.ย.2560 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด เรื่องการพัสดุ 
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561   download
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที กค(กวจ) 0405.2/ว260 ลว 6 ตค.2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  download

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 download

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 (Update ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2545
     ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
 ประกาศ กคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยวไรฯ พ.ศ.2558 download
 ประกาศ กคร เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 download
    ประกาศ กคร เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติฯ พ.ศ.2544 download
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526   download
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561   download

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544   download

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย 
    ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.2559