พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 (Update ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2560) 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (Update ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2530) 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2540) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551)
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (Update ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2559) 
พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (Update ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2556) 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547
พระราชบัญญํติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2556)
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 

กฎกระทรวง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาฯ พ.ศ.2553

ประกาศ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ พ.ศ. 2551

คู่มือ
คำอธิบายการบังคับใช้กฎหมาย ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ (ที่มา : ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค)
คู่มือ ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง (ที่มา : กรมควบคุมโรค)
คู่มือ ตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง (ที่มา : อย.)