พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (update ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)

ประกาศ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562  
download
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2552  
ยกเลิก
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.2554

คำสั่ง
คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.2555

หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว34086 ลว 22 กย 2540 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว22 ลว 31 มีค 2542 การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.8/ว75 ลว 22 มิย 2544 แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว115 ลว 18 พย 2545 ประกาศหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว332 ลว 3 พย 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือรับไปโดยไม่มีสิทธิ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว48 ลว 16 มีค 2548 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดฯ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว60 ลว 29 มีค 2548 การอุทธรณ์คำสั่งตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2/ว81 ลว 27 ส.ค.2545 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว56 ลว 12 กย 2550 แนวทางการสอบละเมิดตามประเภทสำนวนฯ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2 /ว 66 ลว 25 ก.ย.2550 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว75 ลว 30 ต.ค.2550 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว217 ลว 16 มิย 2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว374 ลว 30 ตค 2551 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว49 ลว 15 มิย 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้ ก.คลังตรวจสอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.6/ว46 ลว 2 กพ 2553 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว141 ลว 6 ธค 2555 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดฯ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา / คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 1 (พ.ศ.2540-2550)
รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 2 (พ.ศ.2551-2557)
เรื่องเสร็จที่ สรพ.115/2554 เงินขาดบัญชี
เรื่องเสร็จที่ 257/2547 การตั้งคกก.สอบละเมิด
เรื่องเสร็จที่ 392/2549 ตั้งคกก.สอบละเมินกรณีหลายหน่วยงาน
เรื่องเสร็จที่ 398/2552 ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คกก.สอบละเมิด
เรื่องเสร็จที่ สรพ.12/2555 ปลอมลายมือชื่อและแก้ไขจำนวนเงินในใบถอนเงิน
เรื่องเสร็จที่ สรพ.86/2555 เงินขาดบัญชี
เรื่องเสร็จที่ สรพ.114/2555 เงินขาดบัญชี
เรื่องเสร็จที่ สรพ.135/2555 ทุจริตเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เรื่องเสร็จที่ สรพ.141/2555 ทุจริต
เรื่องเสร็จที่ สรพ.24/2556 ชดใช้ค่าเสียหายให้ ห้าง ตามคำพิพากษาศาล ไม่เป็นละเมิด
รวมความเห็น ปี 2559 (เรื่องเสร็จที่ 42/2559 212-213/2559 337/2559 645/2559 990/2559 1059/2559 1525/2559 1546/2559)
เรื่องเสร็จที่ 506/2560 การเรียกให้จนท.คืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและไปราชการ
เรื่องเสร็จที่ 730/2560 การตั้ง คกก.กรณีบ้านพักราชการเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.358-360/2549
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.72/2550
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.37/2554
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.965/2559

คำสั่งคำร้อง (ศาลปกครองสูงสุด)
คำร้องที่ 434/2546 คำสั่งที่ 66/2547
คำร้องที่ 554/2551 คำสั่งที่ 744/2551

คู่มือ / อื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด (อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครอง)
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

1. พระราชบัญญัติ
    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2. พระราชกฤษฎีกา
    พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่...เพื่ออ่านบทความรวมพระราชกฤษฎีกา

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

4. ประกาศ
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552

5. คำวินิจฉัย
    คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2541 เรื่อง ศาลแพ่งส่งความเห็นของคู่ความซึ่งโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

6. หนังสือเวียน
    - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0530.7/ว 92 ลว. 10 สิงหาคม 2544)
    - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย (กค 0406.2/ว 48 ลว. 16 มีนาคม 2548)


    - การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (กค 0406.2/ว 60 ลว. 29 มีนาคม 2548) 
    - แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (กค 0406.2/15595-15597 ลว. 24 สิงหาคม 2548) 
    - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กค 0406.2/ว 1 ลว. 8 มกราคม 2550)
    - แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน (กค 0406.7/ว 56 ลว. 12 กันยายน 2550)
    - แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0406.2/ว 66 ลว. 25 กันยายน 2550) 
    - ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (กค 0406.2/ว 75 ลว. 30 ตุลาคม 2550) 
    - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0410.2/ว 217 ลว. 16 มิถุนายน 2551) 
    - การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง (กค 0410.4/ว 97 ลว. 5 กันยายน 2551)
    - ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (กค 0406.4/ว 322 ลว. 24 กันยายน 2551) 
    - แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (กค 0410.2/ว 374 ลว. 30 ตุลาคม 2551)
    - การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ (กค 0410.6/ว 12 ลว. 27 มีนาคม 2558) 
    - การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (กค 0410.6/ว 32 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2558)