กฎหมาย/พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
    * ปรับปรุงข้อมูล 31 สิงหาคม 2558 ค้นคำสั่งมอบอำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
1.
คำสั่งที่ 1493/2557 ลว 5 มิ.ย.57   เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2.
คำสั่งที่ 1056/2557 ลว 2 พ.ค.57   เรื่อง มอบอำนาจให้ผวจ. ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3.
คำสั่งที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.55   เรื่อง เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4.
คำสั่งที่ 532/2555 ลว 10 เม.ย.55   ยกเลิก การมอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล ข้อ 1.3 ตามคำสั่ง 886/2554
5.
คำสั่งที่ 886/2554 ลว 28 ก.ค.54    ด้านการบริหารงานบุคคล
6.
คำสั่งที่ 2052/2553  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7.
คำสั่งที่ 684/2553    เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
8.
คำสั่งที่ 685/2553    ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ
9.
คำสั่งที่ 260/2555 ลว 12 ก.พ.2555 มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
10.
คำสั่งที่ 2032/2551  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
11.
คำสั่งที่ 1491/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)
12.
คำสั่งที่ 1492/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจมาตรการบังคับทางปกครอง
 เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
1.
คำสั่งที่ 2336/2557  ลว 28 ส.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
2.
คำสั่งที่ 516/2557  ลว 3 มี.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
3.
คำสั่งที่ 2181/2554 ลว 7 ต.ค.54 มอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
4.
คำสั่งที่ 2691/2553 มอบอำนาจให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
5.
คำสั่งที่ 923/2553   เรื่อง เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน
6.
คำสั่งที่ 2800/2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
 เกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ
1.
คำสั่งที่ 1843/2557 ลว 15 ธ.ค.57  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ การดำเนินการตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 
2.
คำสั่งที่ 3137/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ
3.
คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.56  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 2)
4.
คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.55  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
5.
คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.55   เรื่อง การอนุญาตลา  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
6.
คำสั่งที่ 2087/2553 เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน 
มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในเรื่องทั่วไป
1.
คำสั่งที่ 448/2558 ลว 16 มี.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.
คำสั่งก.สธ.ที่ 1181/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3.
คำสั่งสป.สธ.ที่ 1556/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.
คำสั่งก.สธ. ที่ 1180/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน
5.
คำสั่งที่ 2982/2556  ลว 1 ต.ค.56  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี)
6.
คำสั่งที่ 2983/2556  ลว 1 ต.ค.56  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)
7.
คำสั่งที่ 1454/2556 ลว 1 ต.ค.56   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ
8.
คำสั่งที่ 117/2558 ลว 23 ม.ค.2558   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.)
9.
คำสั่งที่ 2692/2553 ลว 22 ต.ค. 2553  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง
10.
คำสั่งที่ 1745-1746/2556 ลว 11 พ.ย.56  มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ
11.
คำสั่งที่ 157-160/2555 ลว 25 ม.ค.56  กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่
12.
คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550  มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับ Update ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ.2552
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2552
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 
ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
หนังสือสำนักงานก.พ.ตอบข้อหารืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11)
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2535
หนังสือ ก.พ.ที่ นร1011/ว19 ลว 14 ก.ค.2547 วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

มอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ

คำสั่งที่
วันเดือนปี
เรื่อง
1056/2557
2 พฤษภาคม 2557
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3799/2561
31 ตุลาคม 2561
มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
117/2558
23 มกราคม 2558
มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3743/2537
25 ตุลาคม 2537
มอบอำนาจการลงโทษทางวินัยลูกจ้างประจำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
525/2555
13 มีนาคม 2555
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
747/2556
20 พฤษภาคม 2556
ด้านการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)
532/2555
10 เมษายน 2555
มอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลาการอนุญาตการลาไปศึกษาผึกอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศและ
การอนุมัติการเดินทาง
533/2555
30 เมษายน 2555
ให้ยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านบริหารงานบุคคล)
886/2554
28 กรกฎาคม 2554
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านการบริหารงานบุคคล)
2052/2553
20 กรกฎาคม 2553
มอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
684/2553
18 กุมภาพันธ์ 2553
มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
685/2553
18 กุมภาพันธ์ 2553
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ
746/2549
24 เมษายน 2549
มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

คำสั่งที่ 260/255ลว 12 ก.พ.2555 มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
 คำสั่งที่ 2032/2551  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
 คำสั่งที่ 3118/2550  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2188/2551 และ
(คำสั่ง 2188
/2551 ถูกยกเลิกโดยคำสั่งที่ 260/2555)

 คำสั่งที่ 1491/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)
 คำสั่งที่ 1492/2552 ลว 18 มิ.ย.2552  เรื่อง มอบอำนาจมาตรการบังคับทางปกครอง

 คำสั่งที่ 641/2560 ลว 15 พ.ค.2560   เรื่อง การลงนามในสัญญาผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิฯ   download

เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

 คำสั่ง สป.สธ.ที่ 4221/2561 ลว.6 ธ.ค.2561  การลงนามในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้รับรองในหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย  download
 คำสั่ง สป.สธ.ที่ 1449/2561 ลว.1 พ.ค.2561  มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลง หรือสัญญา  download
 คำสั่ง สป.สธ.ที่ 3667/2561  ลว 25 ต.ค.2561 มอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนช่วยเหลือ แผนงานโครงการ โครงการวิจัย  download
 คำสั่งที่ 2711/2561 ลว 14 ส.ค.2561  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าป่วยการ การชันสูตรพลิกศพ   download
 คำสั่งที่ 2704/2543 ลว 20 ธ.ค.2543  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าป่วยการ การชันสูตรพลิกศพ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2711/2561
 คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2719/2560 ลว 12 ก.ย.2560 มอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
 คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2168/2547 ลว 14 ต.ค.2547 มอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2719/2560  download
 คำสั่ง สป.สธ. ที่ 1021/2542 ลว 29 เม.ย.2542 มอบอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2168/2547 download
 คำสั่ง สป.สธ.ที่ 1846/2559  ลว 20 มิ.ย.2559 มอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนการช่วยเหลือฯ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 3667/2561
 คำสั่ง สป.สธ.ที่ 2592/2558  ลว 27 ต.ค.2558 มอบอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้าปีงบประมาณฯ 
 คำสั่งที่ 2336/2557  ลว 28 ส.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 คำสั่งที่ 516/2557  ลว 3 มี.ค.2557 มอบอำนาจเกี่ยวกับการยื่นคำขอ ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 คำสั่งที่ 2181/2554 ลว 7 ต.ค.2554 มอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
 คำสั่งที่ 2691/2553 มอบอำนาจให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต 
 คำสั่งที่ 923/2553   เรื่อง เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน
 คำสั่งที่ 216/2552   เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ตามระเบียบ ก.คลัง พ.ศ.2549  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2181/2554
 คำสั่งที่ 590/2549 ลว 31 มี.ค.2549  การตั้งตู้ ATM  download
 คำสั่งที่ 1838/2548 ลว 22 ส.ค.2548  เรื่อง การลงนามในข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ เครือข่ายประกันสังคม   download
 คำสั่งที่ 2800/2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
 คำสั่งที่ 46/2546 ลว 6 ม.ค.2546  มอบอำนาจการดำเนินการทางทะเบียนรถ
 คำสั่งที่ 2715/2545 ลว 26 ส.ค.2545  เรื่อง การอนุมัติการทำลายหนังสือ
 คำสั่งที่ 2553/2544 ลว 22 ต.ค.2544  เรื่อง การโอนเงิน เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบกลาง/เงินประจำงวด
 คำสั่งที่ 1175/2544 ลว 5 มิ.ย.2544  เรื่อง การเช่า ใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ การอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 คำสั่งที่ 2613/2543 ลว 7 ธ.ค.2543  เรื่อง การจ้างเหมาบริการบางประเภท
 คำสั่งที่ 1154/2542 ลว 11 พ.ค.2542  เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม
 คำสั่งที่ 2004/2541 ลว 13 ก.ค.2541  เรื่อง การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 คำสั่งที่ 4409/2537 ลว 14 ธ.ค.2537   มอบอำนาจการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ทางไกลในงานราชการ


เกี่ยวกับการพิจารณาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือการต่างๆ

 คำสั่งที่ 1694/2561 ลว 28 ธ.ค.2561  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  download
 คำสั่งที่ 1843/2557 ลว 15 ธ.ค.2557  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1694/2561

 คำสั่งที่ 1398/2559 ลว 25 พ.ค.2559  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  
 คำสั่งที่ 3137/2555 ลว 30 พ.ย.2555  เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1398/2559
 คำสั่งที่ 1478/2553 เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญา ในประเทศ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 3137/2555

 คำสั่งที่ 443/2556 ลว 20 มี.ค.2556  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 2) 
 คำสั่งที่ 1932/2555 ลว 30 พ.ย.2555  เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 คำสั่งที่ 158/2552   เรื่อง การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศฯ ยกเลิกโดยคำสั่ง 1932/2555

 คำสั่งที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.2555   เรื่อง การอนุญาตลา  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ 
 คำสั่งที่ 1077/2549 เรื่อง การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ หรืออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 533/2555
 คำสั่งที่ 1385/2553  การลาไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจย์   ยกเลิกโดยคำสั่ง 533/2555

 คำสั่งที่ 2087/2553 เรื่อง การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัด ก.สธ. ดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน  
   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ.2528  download

 คำสั่งที่ 4408/2537 ลว 14 ธ.ค.2537  เรื่อง การอนุญาตการลาของหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง แต่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาคมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในเรื่องทั่วไป

 คำสั่งที่ 448/2558 ลว 16 มี.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 คำสั่งก.สธ.ที่ 1110/2562 ลว 3 ต.ค.2562 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  download
 คำสั่งก.สธ.ที่ 1711/2559 ลว 4 ต.ค.2559 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ยกเลิก)
 คำสั่งสป.สธ.ที่ 3029/2559 ลว 4 ต.ค.2559 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
 คำสั่งก.สธ.ที่ 1833/2558 ลว 26 ต.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1711/2559)
 คำสั่งสป.สธ.ที่ 2591/2558 ลว 26 ต.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 3029/2559)
 คำสั่งก.สธ.ที่ 1449/2558 ลว 3 ก.ย.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1833/2558)
 คำสั่งสป.สธ.ที่ 2032/2558 ลว 3 ก.ย.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2591/2558)
 คำสั่งก.สธ.ที่ 1181/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1449/2558)
 คำสั่งสป.สธ.ที่ 1556/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2032/2558)
 คำสั่งสป.สธ.ที่ 3001/2556 ลว 30 ก.ย.2556 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) (ยกเลิก)
 คำสั่งก.สธ ที่ 1467/2556 ลว 30 ก.ย.2556 มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 2869/2555  มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 3001/2556)
 คำสั่งที่ 1647/2555  มอบหมายอำนาจการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1467/2556)

 คำสั่งก.สธ. ที่ 1710/2559 ลว 4 ต.ค.2559 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน 
 คำสั่งก.สธ. ที่ 1832/2558 ลว 26 ต.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1710/2559)
 คำสั่งก.สธ. ที่ 1448/2558 ลว 3 ก.ย.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1832/2558)
 คำสั่งก.สธ. ที่ 1180/2558 ลว 16 ก.ค.2558 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1448/2558)
 คำสั่งก.สธ. ที่ 1466/2556 ลว 30 ก.ย.2556 มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน(ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1646/2555  มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1466/2556)

 คำสั่งที่ 3030/2559  ลว 4 ต.ค.2559  คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี)   
 คำสั่งที่ 1838/2559  ลว 26 ต.ค.2559  คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดีปกครอง) 
 คำสั่งที่ 1713/2559  ลว 4 ต.ค.2559  คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดีปกครอง)  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1838/2559
 คำสั่งที่ 2678/2558  ลว 4 พ.ย.2558  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี)   ยกเลิกโดยคำสั่ง 3030/2559
 คำสั่งที่ 1881/2558  ลว 4 พ.ย.2558  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง) ยกลิกโดยคำสั่ง 1713/2559 
 คำสั่งที่ 2982/2556  ลว 1 ต.ค.2556  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี)   (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 2983/2556  ลว 1 ต.ค.2556  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)  (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 2642/2555  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดี)  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2982/2556)
 คำสั่งที่ 2641/2555  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านคดีปกครอง)  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 2983/2556)

 คำสั่งที่ 1692/2559 ลว 29 ก.ย.2559   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ  แก้ไข ณ 3 ต.ค.59 
 คำสั่งที่ 534/2559  ลว 22 มี.ค.2559   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ ยกเลิกโดยคำสั่ง 1692/2559
 คำสั่งที่ 2041/2558 ลว 30 พ.ย.2558   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ ยกเลิกโดยคำสั่ง 534/2559
 คำสั่งที่ 1880/2558 ลว 4 พ.ย.2558   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2041/2558
 คำสั่งที่ 1454/2556 ลว 1 ต.ค.2556   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ (ยกเลิก)
 คำสั่งที่ 1332/2556 ลว 17 ก.ย.2556 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯ  (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1454/2556)
 คำสั่งที่ 1558/2555  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเลิกโดยคำสั่ง 1332/2556)
 คำสั่งที่ 1154/2551  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิก

 คำสั่งที่ 897/2559 ลว 19 พ.ค.2559   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช./สอ./รพ.สต.)
 คำสั่งที่ 117/2558 ลว 23 ม.ค.2558   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.) ยกเลิกโดยคำสั่ง 897/2559
 คำสั่งที่ 3444/2556 ลว 18 พ.ย.2556   มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.) ยกเลิกโดยคำสั่ง 117/2558
 คำสั่งที่ 315/2555    มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา  (สสจ./สสอ./รพท./รพช.)  ยกเลิกโดยคำสั่ง 3444/2556
 คำสั่งที่ 4406/2537  มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้บังคับบัญชา ยกเลิกโดยคำสั่ง 315/2555

 คำสั่งที่ 2738/2560 ลว 13 ก.ย.2560 มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด เรื่องการพัสดุ 

 คำสั่งที่ 74/2562 ลว 11 ..2562  การออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค  download
 คำสั่งที่ 1895/2561 ลว 5 มิ.2561  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง เงินบริจาค  
 คำสั่งที่ 2999/2559 ลว 30 .2559  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 1895/2561
 คำสั่งที่ 2692/2553 ลว 22 .2553  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2999/2559
 คำสั่งที่ 2815/2544 ลว 20 พ.ย. 2544  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2692/2553

 คำสั่งที่ 1745-1746/2556 ลว 11 พ.ย.2556  มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตบริการสุขภาพ
 คำสั่งที่ 157-160/2555 ลว 25 ม.ค.2556  กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที
 คำสั่งที่ 409/2553   มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการฯ  ยกเลิก
 คำสั่งที่ 1181/2551  กำหนดเขตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่  ยกเลิก

 คำสั่งที่ 625/2550 ลว 27 มี.ค.2550  มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ